جهت شرکت در مناقصه خرید سه عدد هد جوینت آسیاب مواد می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه خرید سه عدد هد جوینت آسیاب مواد

 

اسناد مناقصه خرید سه عدد هد جوینت آسیاب مواد