جهت شرکت در مناقصه خرید ورق نسوز می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید ورق نسوز

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید ورق نسوز