جهت شرکت در مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور 1600KVA می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

اسناد شرکت در مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور 1600KVA