جهت شرکت در مناقصه خرید 5 تیپ انکر می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه خرید 5 تیپ انکر

 

شرایط شرکت در مناقصه خرید 5 تیپ انکر

 

نمونه قرارداد و نقشه مناقصه خرید 5 تیپ انکر