جهت شرکت در مناقصه دستگاه كوتينگ زن می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه دستگاه كوتينگ زن

 

شرایط شرکت در مناقصه دستگاه كوتينگ زن