جهت شرکت در مناقصه زنجیر الواتور نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه زنجیر الواتور نوبت دوم

 

شرایط مناقصه زنجیر الواتور نوبت دوم