جهت شرکت در مناقصه ساخت دو عدد پروانه و شافت می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه ساخت دو عدد پروانه و شافت

 

اسناد مناقصه ساخت دو عدد پروانه و شافت