جهت شرکت در مناقصه عمومی دو تیپ میلگرد می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه عمومی دو تیپ میلگرد

 

شرایط شرکت در مناقصه عمومی دو تیپ میلگرد

 

پیش نویس قرارداد مناقصه عمومی دو تیپ میلگرد