جهت شرکت در مناقصه نوبت دوم چراغ خيابانی150وات می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه نوبت دوم چراغ خيابانی150وات

 

شرایط شرکت در مناقصه نوبت دوم چراغ خيابانی150وات

 

پیش قرارداد مناقصه نوبت دوم چراغ خيابانی150وات