جهت شرکت در مناقصه اجرای ساختمان استخر نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه اجرای ساختمان استخر نوبت دوم

 

اسناد مناقصه اجرای ساختمان استخر نوبت دوم