جهت شرکت در مناقصه احداث سیلوی بتنی 3 سیمان سفید ساوه می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه احداث سیلوی بتنی 3 سیمان سفید ساوه

قرارداد شرکت در مناقصه احداث سیلوی بتنی 3 سیمان سفید ساوه