جهت شرکت در مناقصه فضای سبز سیمان سفید و خاکستری می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه فضای سبز سیمان سفید و خاکستری

 

اسناد مناقصه فضای سبز کارخانه سیمان خاکستری ساوه

 

 اسناد مناقصه فضای سبز کارخانه سیمان سفید ساوه